No.1000001

基本練習 その1

タグ
 1. No.1
  あ い う え お
  a i u e o
 2. No.2
  か き く け こ
  ka ki ku ke ko
 3. No.3
  さ し す せ そ
  sa si su se so
 4. No.4
  た ち つ て と
  ta ti tu te to
 5. No.5
  な に ぬ ね の
  na ni nu ne no
 6. No.6
  は ひ ふ へ ほ
  ha hi hu he ho
 7. No.7
  ま み む め も
  ma mi mu me mo
 8. No.8
  や ゆ よ
  ya yu yo
 9. No.9
  ら り る れ ろ
  ra ri ru re ro
 10. No.10
  わ を ん
  wa wo nn