No.5002001

むずかしい漢字のやさい

タグ
 1. No.1
  青紫蘇
  aojiso
 2. No.2
  赤紫蘇
  akajiso
 3. No.3
  浅葱
  asatuki
 4. No.4
  azami
 5. No.5
  石勺柏
  asuparagasu
 6. No.6
  公孫樹芋
  ityouimo
 7. No.7
  隠元豆
  ingenmame
 8. No.8
  鶯菜
  uguisuna
 9. No.9
  独活
  udo
 10. No.10
  枝豆
  edamame
 11. No.11
  榎茸
  enokidake
 12. No.12
  海老芋
  ebiimo
 13. No.13
  陸蓮根
  okura
 14. No.14
  加茂茄子
  kamonasu
 15. No.15
  kabura
 16. No.16
  芥子菜
  karasina
 17. No.17
  甘藷
  kansyo
 18. No.18
  菊菜
  kikuna
 19. No.19
  野生苦苣
  kikunigana
 20. No.20
  木耳
  kikurage
 21. No.21
  kinoko
 22. No.22
  甘藍
  kanrann
 23. No.23
  胡瓜
  kyuuri
 24. No.24
  京菜
  kyouna
 25. No.25
  銀杏
  ginnnann
 26. No.26
  茎山葵
  kukiwasabi
 27. No.27
  kuri
 28. No.28
  黒藻
  kuromo
 29. No.29
  慈姑
  kuwai
 30. No.30
  小芋
  koimo
 31. No.31
  草蘇鉄
  kogomi
 32. No.32
  牛蒡
  gobou
 33. No.33
  小松菜
  komatuna
 34. No.34
  薩摩芋
  satumaimo
 35. No.35
  里芋
  satoimo
 36. No.36
  椎茸
  siitake
 37. No.37
  紫蘇
  siso
 38. No.38
  占地
  simeji