No.5002002

むずかしい漢字のさかな

タグ
 1. No.1
  氷魚
  hiuo
 2. No.2
  higai
 3. No.3
  比売地
  himeji
 4. No.4
  hirame
 5. No.5
  hire
 6. No.6
  笛吹鯛
  huehukidai
 7. No.7
  河豚
  hugu
 8. No.8
  huna
 9. No.9
  buri
 10. No.10
  倍良
  bera
 11. No.11
  魴鮄
  houbou
 12. No.12
  帆立
  hotate
 13. No.13
  北寄貝
  hokkigai
 14. No.14
  海鞘
  hoya
 15. No.15
  bora
 16. No.16
  maguro
 17. No.17
  masu
 18. No.18
  馬刀貝
  mategai
 19. No.19
  managatuo
 20. No.20
  海松貝
  mirugai
 21. No.21
  海松食
  mirukui
 22. No.22
  mutu
 23. No.23
  鯥五郎
  mutugorou
 24. No.24
  目示奈
  mejina
 25. No.25
  目抜
  menuke
 26. No.26
  目張
  mebaru
 27. No.27
  諸子
  moroko
 28. No.28
  山女
  yamame
 29. No.29
  槍烏賊
  yariika
 30. No.30
  公魚
  wakasagi
 31. No.31
  渡蟹
  watarigani
 32. No.32
  藁素坊
  warasubo